B. C. D. Management should ascertain whether adequate funding can be provided. Some consider Malayalam as the west-coast dialect of Tamil. | Amazon.in ൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. പരിശോധിച്ചറിയുക - Parishodhichariyuka Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. English To Malayalam Dictionary. Dictionary – Find Word Meanings. Multi Language Dictionary (50+ Languages). Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. Learn more. Ascertained: Malayalam Meaning: സൂക്ഷ്മമായി, മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം ചെയ്യപ്പെട്ട If you find any bugs in this program please report me at [email protected] This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. താങ്കളുടെ വിജയകരമായ വാങ്ങലിന്, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന് ഒരു ചെറിയ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും. Also see the translation in Malayalam or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Malayalam improvement. ascertain definition: 1. to discover something: 2. to make certain of something: 3. to discover something: . : എന്താണെന്ന് തീർച്ചയായും കണ്ടെത്താം, ഉറപ്പുവരുത്തുക. If you're planning to Buy anything from Amazon.in, Consider using this Link. Malayalam meaning of Ascertained is as below... Ascertained : മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം ചെയ്യപ്പെട്ട. നിജപ്പെടുത്തുക - Nijappeduththuka | Nijappeduthuka English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. സസൂക്ഷ്മം അന്വേഷിച്ചറിയുക - Sasookshmam Anveshichariyuka For any successful purchase, This website will receive a small Commission. To discover with certainty, as through examination or experimentation. Thanks. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. ascertain, Malayalam translation of ascertain, Malayalam meaning of ascertain, what is ascertain in Malayalam dictionary, ascertain related Malayalam | മലയാളം words (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. Learn Now. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. Multibhashi’s Malayalam -English Dictionary will help you find the meaning of different words from Malayalam to English like the meaning of Jaamyam, The Meaning of Ruukshatha and from English to Malayalam like the meaning of Guarentee, The meaning of Intensity etc. To render (a person) certain; to cause to feel certain; to make confident; to assure; to apprise. Malayalam is a Dravidian language spoken across the Indian state of Kerala by the Malayali people and it is one of 22 scheduled languages of India. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. Ascertain definition, to find out definitely; learn with certainty or assurance; determine: to ascertain the facts. ആരാഞ്ഞറിയുക - Aaraanjariyuka | aranjariyuka ആവശ്യമായ ഫണ്ട് നൽകേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് മാനേജ്മെൻറ് ഉറപ്പുവരുത്തണം. Need to translate "ascertain by measuring" to Malayalam? തിട്ടം വരുത്തുക - Thittam Varuththuka | Thittam Varuthuka A. Here's how you say it. Use the app to better your English conversation skills. തിട്ടപ്പെടുത്തുക - Thittappeduththuka | Thittappeduthuka Use this free dictionary to get the definition of capability in Malayalam and also the definition of capability in English. See more. ആരാഞ്ഞെറിയുക - Aaraanjeriyuka | aranjeriyuka, Test, Refract, Count, Number, Enumerate, Situate, Admeasure, Sequence, Rectify, Gauge, Fix, Determine, Discover, Learn, Establish, Find Out, Work Out, Alane, Aquitaine, Ayn, Bahrain, Biscayne, Blaine, Cain, Chain, Champagne, Champaign. find out, discover, come to know, get to know, work out, make out, fathom, fathom out, become aware of. നന്ദി. Malayalam meaning of Ascertained is as below... അപഭ്രംശിക്കുക; മാര്‍ഗഭ്രംശം വരിക; ന്യായം തെറ്റി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക, ആപ്പിള്‍ മരം; ആപ്പിള്‍പഴം; ആപ്പിള്‍പ്പഴം; കണ്ണിലുണ്ണി; കൃഷ്‌ണമണി; കണ്മണി, ഉത്സാഹപ്പെടുത്തുക; ഒരു പ്രത്യേക വികാരത്തെ അല്ലെങ്കില്‍ ചിന്തയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുക; ഉണര്‍ത്തുക; ഉറക്കമുണര്‍ത്തുക; ഉത്തേജിപ്പിക്കുക, മറുമരുന്ന്‌; ദോഷഹാരി; വിഷസംഹാരി; വിഷഹരൗഷധം; വിഷമില്ലാതാക്കുന്ന മരുന്ന്; പ്രിതിവിധി; മറുമരുന്ന്, ഉത്സാഹത്തോടെയുള്ള; ആക്രമിക്കുന്ന; വൈരംനിറഞ്ഞതോ വിനാശകരമോ ആയ; ആക്രമസ്വഭാവമുള്ള; ആക്രമണ സൗഭവമുള്ള; വിരുദ്ധമായ, വിചിത്രമായ; തീര്‍ത്തും യുക്തിഹീനമായ; ഭ്രമാത്‌കമായ, ഒട്ടൊഴിയാതെ; ആകപ്പാടെ; എല്ലാം കൂടി; സാകല്യേന; മൊത്തത്തില്‍; ആകെ; ശ്രേഷ്ഠത; ഒട്ടുക്ക്‌; മൊത്തത്തില്‍ എല്ലാംകൂടി; എല്ലാം; ഉയര്‍ച്ച; പൂര്‍ണ്ണമായി, സ്വത്ത്‌രേഖകള്‍ മുതലായവ മോഷ്‌ടിച്ച്‌ കടന്നുകളയുക, വര്‍ദ്ധനവ്‌; ഒരു വസ്‌തുവിനോടു ബാഹ്യമായി കൂടിച്ചേരുന്ന വസ്‌തുക്കള്‍; കൂടിച്ചേര്‍ന്ന്‌ വര്‍ദ്ധിക്കല്‍, രക്തക്ഷയബാധിതമായ; ഊര്‍ജ്ജസ്വലതയില്ലാത്ത; രക്തക്കുറവുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന; വിളര്‍ച്ചയുള്ള; ശോഷിച്ച; മോശമായ; ക്ഷീണമുള്ള, നരശാസ്‌ത്രവിജ്ഞാനി; നരവംശശസ്‌ത്രം; നരവംശശാസ്ത്രം; നരവിജ്ഞാനീയം; നരവംശശാസ്‌ത്രം; മനുഷ്യന്‍റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം, അകന്നുള്ള നില; പൊതുകാര്യങ്ങളില്‍ നിവര്‍ത്തനം. : find (something) out for certain; make sure of. English Dictionary; English – Hindi Dictionary Please support this free service by just sharing with your friends. Malayalam has evolved from Tamil belongs to old folklore. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. As a result of significant progress made in the language, Malayalam is now an independent Dravidian language, not a dialect of Tamil. See Synonyms at discover. Archaic To make certain, definite, and precise. നിശ്ചയം വരുത്തുക - Nishchayam Varuththuka | Nishchayam Varuthuka