भ्ातशेती, वरकस, ख्ाच्रर अशा प्रकारे पूवी अशी ज्ागेला नावे हाेती. Welcome to Mahabhulekh.Site Check your 7/12 Utara and 8A Details Online. सरकारचा कायदा कसेल त्याची जमीन असा सरकारने कुळ कायदा काढला. The Khate Utara ( 8A Extract) is a document which gives us ideaabout the exact holding of the owner, thereforeit is advisable to check that document forcalculation of the total holding of the presentowner 9. you can call this extract bhu naksha of maharashtra state. Maharashtra government made it too easy to get such crucial certificate by visiting the Mahabhulekh (Maharashtra … We help out visitors to check their land records online. You have to solve the captcha as shown in the image. तुम्ही जमिनी कसा येईल त्या उत्पन्नातून अर्धा मोबदला मालकाला द्यायचा अशा बोलीवर व्यवहार व्हायचा. You can Search 7/12 or 8A by using Survey Number, Gat Number, and Full Name of Owner. 7/12 E Ferfar Know The Procedure And Details, Difference between Without Signed 7/12 and Digitally Signed 7/12, 7/12 Correction/Updation (७ /१२ चुक दुरूस्ती), Download – Digitally Signed 7/12 and Property Card, Difference between Without Signed 7/12 & Digitally Signed 7/12, 7/12 Ferfar Know the Procedure and Details. 8 A certificate is required with 7/12 certificate for various applications in government sector or private. बँकेचा बोझा कमी केला/कर्ज परत केले व बँकेचे तसे पत्र जोडून तलाठी ला दिले तरी ओन लोएन मधे तसेच बोझा ध्खावाते त्याचे का्य? कायदा ज्या सालापासून झाला तेव्हापासून तो पुढे अंमलात आणायला हवा होता. What is 7/12 Utara? Due to some technical error, this portal is migrated to the new portal Bhulekh Mahabhumi. वापरायचा असेल तर त्यावर तलाठी स्वाक्षरी व शिक्का लागेल. Watch the following video to know how to Print Satbara Utara. Firstly, you have to visit the official website mahabhulekh 7-12 portal of Maharashtra State. हस्तलिखित ७/१२ त नाव योग्य आहे पण आँनलाईन ७/१२ त नाव चुकीचे दर्शवत असल्याने नाव दुरुस्ती करून शेतकरी दाखला कसा मिळवावा? In the last step, enter your mobile number and click on View 7/12 button. (Procedure to check SatBara Utara and 8A Details on Mahabhulekh/Bhulekh Mahabhumi Abhilekh Portal), Step 1 – Official Site/Portal अधिकृत वेबसाइट/पोटॆल वर जा –. This application is developed for the convenience of app users to get their satbara & 8A utara easily for their personal use only. खरेदी चे सर्व कागदपत्रे सादर करून दोन महिने झाले तरी तलाठी 7/12 वर नोंद करत नाही सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी प्रशासन काही सुधारत नाही. Bhulekh Mahabhumi DOWNLOAD Digitally Signed Satbara of Maharashtra State. Satbara Utara is Extract/Document from the register maintained by the revenue department of Maharashtra. Following are the Division of Maharashtra State with Districts : Now you have to Select 7/12 or 8A. वर फक्त 6च दिसतात ज्यांची जास्त असतील त्यांनी कशी पहायची. Due to some technical error, this portal is migrated to the new portal Bhulekh Mahabhumi. 8 A is a Record of land ownership or your land is recorded in government record along with details such as Village, Taluka, District, Account Number, Total area of land. MAHA Bhulekh (i.e. Notice: You can’t use without signed 7/12 for any official purpose. उदा. अनंत देसाई, नोंदणी केली आहे तरी नोंदणी नाही नाही केली आहे असं दाखवत आहे महाभूमिलेख पोर्टलवर याच्यावर काही सोल्युशन सांगा ही नम्र विनंती. पण तो कायदा पूर्वीपासून लागला. कागदपत्रांची नोंदणी केल्यावर तलाठी यांना 7/12 मध्ये नाव प्रविष्ट करण्यास 6 महिने लागले परंतु नावात चूक झाली. then click on Verify Captcha to View 7/12 button. त्यामुळे मालक भीकारी झाले. Step 5 – View Satbara Utara 7/12 उतारा बघा –. This is maintained by the revenue department of the government of Maharashtra. Satbara Utara gives Information about owner name, survey number and area of land. आता 2 महिने झाले तरी सुधारणा केली गेली नाही. चांगली गोष्ट आहे पण आमच्या सारख्या काही लोकांनी पूर्वी जमीनी कसायला दिल्या तेव्हा काहीही कायदा नव्हता. This extract bhu abhilekh mostly used at the time of Buying or Selling any Land. Now you can check your Mahabhulekh 7/12 Utara in Marathi online and also you can verify the Land Owner Details. Where citizens can check their 7/12 Utara and 8A land record details online. पण कुळकायद्यामुळे सर्व जमिनी आता कुळाच्या नावे झाल्या. पहिले नाव,  मधील नाव,  आडनाव,  संपूर्ण नाव किंवा सर्वे नंबर / गट नंबर,  अक्षरी सर्वे नंबर / गट नंबर या द्वारे तूम्ही सातबारा शोधू शकता. then you have to select the basic details of your land such as a District, Taluka, Area Name. The 7/12 extract is an extract from the land register of any district. 6c Certificate ( Varas Register ) 6c Certificate is a document which gives us idea about the names of all Legal Heirs of deceased person. Mahabhulekh (Maharashtra Bhumi Abhilekh) – is a land record portal of Maharashtra State. The portal provides 7/12 utara, 8A and property card (malmatta patrak) online. Secondly, you have to Select the Division or District. सुचना: विना स्वाक्षरीतील ७/१२ उतारा कोणत्याही शासकीय अथवा कायदेशीर बाबींसाठी वापरता येणार नाही.