The trait of being willing to donate money and/or time. the trait of being more than adequate. (Acts 2:42-47) What a fine spirit of love and, manifested in the large convoys of relief food and warm clothing shipped into the. When food, clothing, and beds were quickly provided, neighbors were very impressed with the love and. (Proverbs 22:9; 2 Corinthians 9:6-11) Do we see this kind of, (நீதிமொழிகள் 22:9; 2 கொரிந்தியர் 9:6-11) இன்று இத்தகைய, on the context, this word may be rendered “authority,” “, வார்த்தை பொதுவாக “கை” என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. also been matched by the zeal of the brothers there. மேலதிக தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள (x) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India, Tamil is also an official spoken language in Sri, anka & Singapore. பயனியர்கள் வெகுவாக போற்றுகின்றனர்.—பிலிப். ஆனால், சூழமைவைப் பொறுத்து இந்த வார்த்தையை, ‘கட்டுப்பாடு,’ ‘, ,’ ‘அதிகாரம்’ என்றெல்லாம் மொழிபெயர்க்கலாம், (Matthew 24:14) Yet, they do not suffer because of their. ஆகியவற்றை ஒருவருக்கொருவர் வெளிப்படுத்திக் காட்டும் அனல்கொண்ட பாசத்தை எத்தனை குடும்பங்கள் அனுபவித்து மகிழ்கின்றன? that just as God generously supplied them with good things, so they should show, தங்களுக்கு நல்ல நல்ல காரியங்களை தாராளமாக தந்திருப்பது போலவே தாங்களும் மற்றவர்களுக்கு. ஒரே இனத்தைச் சார்ந்த, ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த, ஒரேவகையைச் சேர்ந்த, ஒரே செயற்பண்பில் ஈடுபட்ட. Also find trending photos & videos. உடை மற்றும் படுக்கைகள் கொடுக்கப்பட்ட போது, தேவையிலிருந்த தங்கள் சகோதரருக்கு மற்ற சாட்சிகள் காண்பித்த அன்பும் அவர்களுடைய, (James 2:15, 16) Before Jesus came to earth, he observed God’s, (யாக்கோபு 2:15, 16) இயேசு பூமிக்கு வருவதற்கு முன்பாக, அவர் மனிதவர்க்கத்திடம் கடவுளின். போன்ற குணங்களைப் பற்றி கற்றுக்கொடுத்திருக்கிறார். போதுமான ஒருங்கிணைப்பு இல்லாததாலும் “பொதுவான வியாதிகளுக்கு அல்லாமல் குறிப்பிட்ட சில வியாதிகளுக்கே [நன்கொடைகள்] செலவழிக்கப்படுவதாலும் வள்ளல்களுடைய நன்கொடைகள் நம் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றாது; சொல்லப்போனால் நிலைமையை இன்னும் மோசமாக்கிவிடும்” என்கிறார் கரட். IPA: ˌʤenəˈrɒsətɪ; Type ... A generous act. Tamil Definition. என்னுடைய மிகச் சிறந்த தோழிக்கு சுமார் 50 வயது; சந்தோஷம், அன்பு, இரக்கம், தயவு. (இந்திய மொழிகளில்: அக்டோபர் 1989 காவற்கோபுரம், “நன்றியுள்ளவர்களாக, ”) ராஜ்ய வேலைகளை உள்ளூரிலும் உலக முழுவதிலும் ஆதரிப்பதில் சபையார் காட்டும், Material things can be shared with the pioneers, and this. அச்சிறுவன் பெருந்தன்மையோடு அவன் தம்பிக்கு மிட்டாய் கொடுத்தான், Multibhashi’s Tamil -English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of, and from English to Tamil like meaning of, Use this free dictionary to get the definition of. acting generously. Liberality, courteousness, generosity, . Cookies help us deliver our services. பொருள் சம்பந்தமான காரியங்களை பயனியர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம், இந்தத். 2. of Jehovah’s long-suffering and move us to be. பெருந்தன்மையுள்ள, பரந்த மனப்பான்மையுடைய, புன்மையற்ற, தப்பெண்ணக் … குணமுமுள்ள கடவுளாக யெகோவா இருக்கிறபடியால், தம்முடைய வணக்கத்தார் அவரைப் பார்த்து பின்பற்றும்படி அவர் விரும்புகிறார். நம்முடைய இயற்கைச் சூழலில் நீங்கள் ஓர் அன்பான சிருஷ்டிகரின், How many enjoy the warmth that mutual expressions of kindness, gratitude and. 3. New generous meaning in tamil Status, Photo, Video. By using our services, you agree to our use of cookies. Generosity in giving. Others celebrated deeds of valor, self-sacrifice. Boldness or con fidence in speaking, eloquence, manliness in carriage and address, clearness of per ception and judgment, . long-suffering in our dealings with others. in perfectly provisioning the earth for our enjoyment of life. Exhibiting those qualities which are popularly reregarded as belonging to high birth; noble; honorable; magnanimous; spirited; courageous. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C. plays a significant role as a language in the world today. , இரக்கம் ஆகியவற்றை வெளிக்காட்டும் செயல்களை மெச்சின; அதே சமயத்தில் மிருகத்தனமான கொடுமை, கோழைத்தனம், மாய்மாலம், சுயநலம். இடருதவி உணவு மற்றும் கதகதப்பாக வைக்கும் உடைகளாலான பெரிய சரக்குவண்டி தொகுதிகள் அனுப்பப்பட்டதில் வெளிக்காட்டப்பட்ட. 8:4; 9: 7, 12) அத்தகைய நோக்கத்தோடுதான் நாமும், (Acts 14:17) The more we learn about our God, the more reasons we have to appreciate his boundless goodness and. Thank you to everyone who’s been generous with advice or information. ஒரு அளவிற்கு மேல் அதிகமாக உதவ நினைக்கும் மனம். sister about 50 years old who has taught me about joy, love, compassion, kindness, and. generous. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Tamil Dictionary definitions for Generous. which helps you to come across a lot of new phrases and other basic. Showing a readiness to give more of something, especially money, than is strictly necessary or expected. , and mercy, while they criticized barbaric cruelty, cowardice, hypocrisy, and self-interest. You can use our free learning app which helps you to come across a lot of new phrases and other basic Grammar lessons to improve your language basics. Multibhashi’s Tamil -English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Generous – பெருந்தன்மை and from English to Tamil like meaning of Benevolent, meaning of Liberal, etc. Word. (2 பேதுரு 3: 15; மத்தேயு 24:14) யெகோவா எந்தளவுக்கு. அவளுடைய தாராள குணத்தால் அவளுடைய சேமிப்பில் பாதியை இல்லாதவர்களுக்கு கொடுத்து உதவினாள். , for God unfailingly provides for the needs of his people in this work, and the force behind its continuance and increase is his spirit. ''. The trait of being abundant, more than adequate. —Phil. குணத்தைக் காட்டவேண்டுமென கட்டளையிடப்பட்டனர். Liberality, generosity, munificence, . of congregation in supporting Kingdom work locally and worldwide. ஆகியவற்றை வெளிக்காட்டும் செயல்களை இகழ்ந்தன. (அப்போஸ்தலர் 14:17) நம் கடவுளைப் பற்றி எந்தளவு அறிந்துகொள்கிறோமோ அந்தளவு அவருடைய அளவில்லா நற்குணத்திற்கும் தாராளகுணத்திற்கும் நன்றியுள்ளவர்களாய் இருக்க நமக்குக் காரணங்கள் இருக்கின்றன. Generous: தாரள மனமுடைய. generosity in Tamil translation and definition "generosity", English-Tamil Dictionary online. Generous: தாரள மனமுடைய. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. The huge number of Tamil speaking people cutting across countries, the birth and growth of the language, the letters, the rules, the sound variations and the origin of special characters, symbols for Tamil calendar, Tamil numbers, time, land and cultural divisions, and coinage of words have also been dealt with. , Jehovah wants his worshipers to imitate him. the trait of being willing to give your money and/or time, the trait of being willing to give your money or time. Generous diet in sickness-but abstaining from vene ry--avoiding only what will disagree with medicine. Of honorable birth or origin; highborn. , அங்குள்ள சகோதரர்களின் வைராக்கியத்துடன் ஈடுசெய்யப்பட்டிருந்தது. (uncountable) the trait of being willing to donate money and/or time, (uncountable) the trait of being more than adequate, (literally) (uncountable) good breeding; nobility of stock. யெகோவா, நாம் வாழ்க்கையை அனுபவிப்பதற்காக பூமிக்கு பரிபூரணமான முன்னேற்பாடுகளைச் செய்வதில் தம்முடைய. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. the trait of being willing to give your money and/or time. பொறுமையுடன் இருக்க இது நம்மை தூண்டுவிக்கும். Generous definition Adjective. W. p. 664. Because efforts are uncoordinated and money is being “directed mostly at specific high-profile diseases —rather than at public health in general,” Garrett feels that “there is a grave danger that the current age of, could not only fall short of expectations but actually make things worse.”. (மத்தேயு 24:14) எனினும், தங்கள் தயாளக் குணத்தினிமித்தம் துன்பத்துக்காளாவதில்லை, ஏனெனில் இந்த ஊழியத்தில் உட்பட்டுள்ள தம்முடைய ஜனங்களின் தேவைகளுக்கானவற்றைக் கடவுள் தவறாமல் அளிக்கிறார். Li berality, generosity, munificence, boun tifulness, . பெருந்தன்மையுள்ள, பரந்த மனப்பான்மையுடைய, புன்மையற்ற, தப்பெண்ணக் காழ்ப்பேறியிராத, உயர்குணம் வாய்ந்த, இழிகுணமற்ற, ஈகைக்குணமுள்ள, கஞ்சத்தனமற்ற, செழிப்பான, ஏராளமான, மல்கியுள்ள, உணவு-நிறம்-இன்தேறல் வகையில் செழுமையான, நிறைவான. and thoughtfulness of a loving Creator in our natural environment? This is the reason why English is the second language learned by most of the people. நீடிய பொறுமை காட்டியிருக்கிறார் என்பதை மதித்துணர நமக்கு உதவி செய்வதோடு. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. generosity . shown by other Witnesses to their needy brothers. Find the latest Status about generous meaning in tamil from top creators only on Nojoto App. a generous act . is much appreciated by the pioneers. good breeding; nobility of stock. The Israelites were commanded to reflect God’s. தர வேண்டும் என்பதை கிறிஸ்தவர்களுக்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நினைப்பூட்டினார்.